Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічна мета: Подолання дискримінації

Практична реалізація антидискримінаційного законодавства ускладнюється через відсутній ефективний механізм реалізації права не бути підданим дискримінації, існуючі у суспільстві упередження та стереотипи.

 

Стратегічна мета:

Подолання дискримінації за усіма захищеними ознаками в усіх сферах суспільного життя,  розробка і впровадження ефективних механізмів із запобігання та протидії дискримінації.

 

Очікувані результати:

-     забезпечено  ефективний  механізм захисту та протидії усім формам дискримінації;

-     реалізуються програми у сфері підвищення обізнаності з теми рівності та недискримінації.

Рекомендувати цей матеріал
коментарі: 1 
23.02.2015 | Irene Fedorovich

Пропозиції
УГСПЛ, Проекту “Без кордонів” громадської організації “Центр Соціальна Дія”
до проекту Національної стратегії у сфері прав людини
(у редакції від 15.12.2014)
член Робочої групи МЮ І.Федорович

Викласти розділ «9. Подолання дискримінації» в такій редакції:

«9.Дотримання принципу недискримінації.
Стратегічна мета: забезпечення принципу недискримінації в усіх сферах суспільного життя та створення ефективних механізмів із запобігання та протидії дискримінації за всіма захищеними ознаками.
Завдання 1: створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації.
Вихідна ситуація: на сьогодні наявне як антидискримінаційне законодавство, так і галузеві закони, які містять норми щодо недискримінації. Однак неузгодженість «спеціального» та «галузевого» законодавства перешкоджає формуванню ефективної системи запобігання та протидії дискримінації. Суттєвим недоліком також є відсутність ефективних засобів для притягнення до відповідальності за дискримінацію.
Очікувані результати:
- в антидискримінаційному законодавстві враховані такі захищені ознаки, як здоров’я, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність;
- перелік захищених ознак в Кримінальному кодексі Укарїни приведено у відповідність до антидискримінаційного законодавства;
- встановлено адміністративну відповідальність за порушення законів, що забороняють дискримінацію;
- все законодавство приведено у відповідність до антидискримінаціного законодавства;
- запроваджено антидискримінаційну експертизу чинного законодавства;
- запроваджено методику проведення антидискримінаційної експертизи;
- скасовано кримінальну відповідальність за дискримінаційні дії, що не пов`язані з насильством;
- розроблені та затверджені спеціальні стандарти та правила доказування у справах, що стосуються дискримінації;
- в нормативно-правових актах змінена процедура зміни/корекції статі;
- здійснено новий офіційний переклад з англомовної версії Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, внесено зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції ООН про права інвалідів» відповідно до тексту цієї Конвенції та факультативного протоколу до неї;
- внесено відповідні зміни до всіх законодавчих актів в частині узгодження термінології в законодавстві України з Конвенцією ООН про права людей з інвалідністю.

Завдання 2: забезпечення належного виконання повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, передбачених чинним законодавством.
Вихідна ситуація: державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування мають низький рівень розуміння феномену дискримінації та своїх обов’язків їй запобігати та протидіяти. Жоден центральний орган виконавчої влади не давав роз’яснень своїм територіальним органам щодо порядку чи то специфіки реалізації положень Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Існує незначна кількість судових рішень, де застосовано цей Закон; у суддів відсутні навички вирішення таких справ. Неправильно розподіляється тягар доведення та ігнорується практика ЄСПЛ з цього приводу. Не узагальнюється вже існуюча судова практика; не проводяться системні навчання державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування та суддів.
Очікувані результати:
- розроблена та впроваджується урядова програма дій із запобігання дискримінації та дотримання принципу недискримінації для органів державної влади та місцевого самоврядування, яка визначить особливості реалізації повноважень зазначених органів у відповідних сферах;
- запроваджені навчальні програми з теми дотримання принципу недискримінації в систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування;
- включено модуль з тем “дотримання принципу недискримінації” та “люди з інвалідністю: етичне спілкування, супровід, допомога” до системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади;
- проводяться навчання для суддів щодо специфіки застосування антидискримінаційного законодавства, включаючи роз’яснення стандарту розгляду таких справ, що вже сформульовано ЄСПЛ. Підготовлено роз’яснення Верховного Суду України щодо окремих положень антидискримінаційного законодавства для судів всіх рівнів;
- розроблено чіткі та покрокові інструкції для міліції щодо дотримання принципу недискримінаціїі.
Завдання 3: створити ефективну процедуру документування та обліку випадків дискримінації.
Вихідна ситуація: не існує єдиної статистики щодо випадків дискримінації, на сьогодні документування індивідуальних скарг ведеться лише Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Не здійснюється документування індивідуальних скарг/звернень іншими органами державної влади та правоохоронними органами, що унеможливлює з’ясування реальної ситуації з проявами дискримінації в суспільстві.
Очікувані результати:
- забезпечено фіксацію повідомлень щодо випадків дискримінації працівниками міліції по відношенню до ромів, представників інших етнічних груп, ЛГБТ, інших маргіналізованих груп;
- ведеться окрема статистика адміністративних протоколів, відповідними уповноваженими установами;
- впроваджено статистику таких злочинів (кількість зареєстрованих випадків, кількість справ переданих до суду з відповідною кваліфікацією, кількість вироків суду).
Завдання 4: проведення національної інформаційної кампанії з питань “рівності та недискримінації”.
Вихідна ситуація: держава має обов’язок дотримуватися принципу недискримінації та проводити просвітницьку діяльність з інформування про проблему дискримінації та шляхи її запобігання. Така системна робота сьогодні державою не ведеться. Потрібне проведення національної інформаційної кампанії для інформування про проблему дискримінації, формування суспільної обізнаності, що також сприятиме кращому розумінню населенням своїх прав та збільшенню індивідуальних скарг, формуванню судової практики.
Очікувані результати:
- розроблено план національної інформаційної кампанії із залученням представників громадянського суспільства та уразливих груп;
- чітко визначено сторони, які відповідальні за проведення кожного етапу кампанії;
- в рамках кампанії реалізовані просвітницькі заходи з підвищення толерантності та взаєморозуміння в міжкультурному суспільстві;
- в плані кампанії враховані заходи щодо інформування про права всіх захищених груп та механізмів захисту;
- заходи кампанії проводяться на регіональному та місцевих рівнях (за співпраці з органами місцевого самоврядування).
Завдання 5: забезпечення недискримінаційних підходів у сфері трудових відносин.
Вихідна ситуація: незважаючи на наявність законодавчої заборони дискримінації, як в процесі найму, так і в трудових відносинах, відсутні дієві механізми моніторингу та покарання за дискримінацію. Не проводиться роз’яснювальної та просвітницької роботи з роботодавцями та працівниками.
Очікувані результати:
- на орган державної влади, що реалізує державну політику в сфері праці, покладено обов’язок проводити роз’яснення для роботодавців та шукачів роботи щодо дотримання принципу недискримінації та відповідальності за дискримінацію;
- здійснюється контроль за забезпеченням рівної оплати праці для чоловіків та жінок;
- здійснюється контроль за рівним доступом до працевлаштування без дискримінації за всіма захищеними ознаками;
- впроваджено програму заохочення чоловіків до догляду за дитиною віком до 3-х років та механізми захисту осіб, що повертаються на роботу з відпустки по догляду за дитиною, від дискримінації;
- вивчено досвід інших країн, розроблені та пілотно впроваджені механізми для заохочення роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю;
- розроблено програми заохочення роботодавців до забезпечення різноманіття в трудових колективах.
Завдання 6: впровадження позитивних дій в окремих сферах та щодо окремих захищених груп на національному та місцевому рівнях.
Вихідна ситуація: в Україні не існувало політики врахування особливих потреб вразливих груп в різних сферах суспільного життя та не впроваджувались відповідні адресні позитивні дії щодо вирішення питання дискримінації кожної окремої групи в кожній окремій сфері.
Очікувані результати:
- визначено потреби окремих захищених груп, розроблено та впроваджено план позитивних дій;
- розроблено та запроваджено кампанію з підвищення представленості жінок, представників різних етнічних груп та людей з інвалідністю на вищих керівних посадах, у органах державної влади та у політиці;
- розроблені регіональні програми позитивних дій по конкретним захищеним групам в конкретних сферах суспільного життя.
Завдання 7: забезпечити ефективне розслідування злочинів на грунті ненависті щодо всіх вразливих груп.
Вихідна ситуація: мають місце злочини, скоєні на ґрунті нетерпимості та існує проблема їх неефективного розслідування та невідповідної кваліфікації. Більшість таких злочинів кваліфікуються як звичайні злочини, без врахування обтяжуючого мотиву. Працівники правоохоронних органів не кваліфікують та не розслідують злочини на ґрунті ненависті відповідним чином.
Очікувані результати:
- проводяться системні навчання та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів щодо належної фіксації злочинів на грунті ненависті, їх відповідної кваліфікації та ефективного розслідування;
- проводяться системні навчання та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів з метою запобігання безпідставному затриманню, огляду та обшуку, примусового безпідставного фотографування та дактилоскопування людей на підставі припущення про їхню належність до національної меншини, зокрема ромської, до ЛГБТ спільноти, інших вразливих груп.Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном

X 

забув пароль

реєстрація